Vedroging

Nederland verdroogt Met de hoeveelheid regen die in Nederland valt, zou je het niet denken: veel natuurgebieden in Nederland zijn verdroogd. In het totaal is in Nederland ongeveer 500.000 hectare min of meer verdroogd. Naast regen heeft grondwater een grote invloed op hoe nat de Nederlandse natuurgebieden zijn. Een gebied wordt verdroogd genoemd als de grondwaterstand niet hoog genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen. Op sommige plekken wordt water van buiten het gebied aangevoerd om een te lage grondwaterstand te compenseren. Wanneer de kwaliteit van dit water niet goed genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen, dan wordt dit ook verdroging genoemd.

Voor 1960 stond het grondwater op veel plaatsen te hoog voor landbouw, woningbouw en wegen. Sinds die tijd hebben we in Nederland veel maatregelen genomen om het water sneller af te voeren, onder andere door het graven van sloten. Hierdoor is de grondwaterstand zo’n 30 tot 40 cm verlaagd. Daarnaast pompen we lokaal grondwater omhoog om drinkwater van te maken, voor industriĆ«le toepassingen of om landbouwpercelen te beregenen. Hierdoor is er op sommige plaatsen sprake van verdroging met nadelige effecten voor zowel natuur- als landbouwgebieden.
Tegenwoordig worden er gelukkig steeds vaker maatregelen genomen, bijvoorbeeld door het water in natuurgebieden langer vast te houden om zo de verdroging tegen te gaan

Natte voeten Veel soorten planten en dieren zijn gebonden aan vochtige tot natte omstandigheden. Als het grondwater te laag staat, droogt de bovenste bodemlaag uit. Planten- en diersoorten die van natte voeten houden verdwijnen.

Voorbeelden van planten- en diersoorten uit natte heidegebieden die als gevolg van verdroging verdwijnen zijn: zonnedauw, dophei, kleine veenbes en de vlindersoorten gentiaanblauwtje en veenbesparelmoervlinder. In beekdalen verdwijnen door verdroging de dotterbloem, holpijp, verschillende orchideeƫnsoorten en de echte koekoeksbloem. De ringslang heeft hierdoor ook steeds minder leefruimte.

Partners voor maatregelen.

Maatregelen om verdroging tegen te gaan worden op lokaal niveau genomen door waterschappen in samenwerking met terreinbeheerders, waterleidingmaatschappijen, gemeenten en provincies.